Общи условия

на "Пикселиант" ЕООД за предоставяне на услугата "Хостинг"

I. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените по-долу термини се използват със следното значение:

1.1. Общи условия – настоящите Общи условия на „Пикселиант“ ЕООД за предоставяне на услугата „Хостинг“, както и неговите изменения, приети по предвидения за това ред.

1.2. Договор – индивидуален договор с конкретен Потребител, част от който са настоящите Общи условия.

1.3. Доставчик: дружеството „Пикселиант“ ЕООД, регистрирано по българското законодателство, със седалище и адрес на управление в София, ул. Адриана Будевска 10, ет. 3, ап. 4, с ЕИК 204704915.

1.4. Потребител – физическо или юридическо лице, страна по Договора. С цел избягване на съмнение изрично се уточнява, че Потребител не се използва, разбира и тълкува по смисъла на Закона за защита на потребителите.

1.5. „Страните” обозначава Доставчика и Потребителя както заедно, така и всеки от тях по отделно.

1.6. Интернет страница – интернет страницата разположена на домейна www.pixelliant.com и неговите суб-домейни, включително, но не ограничено до публичната интернет страница, приложенията за ограничен достъп и др., както и цялата информация и съдържание, които те съдържат.

1.7. Услугата Хостинг – правото на ползване от страна на Потребителя на част от дисково пространство, изчислителни мощности, системен и помощен софтуер, както и връзката към световната мрежа Интернет на Доставчика, чрез които Потребителят публикува желана от него информация. Конкретни параметри на Услугата се договарят между страните в Договора.

1.8. Услугата – услугата Хостинг, така, както е дефинира в настоящите Общи условия и Договора.

II. ПРЕДМЕТ

2.1. С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между Доставчика и Потребителите, наричани също и „Страните”, възникващи при предоставяни от Доставчика и ползване от Потребителя на услугата Хостинг.

2.2. Конкретните параметри на Услугата, техническата им спецификация, срокът и цената на Услугата се уговарят между Страните отделно с подписване на индивидуален Договор.

2.3. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за Страните от момента на приемането им. Страните удостоверяват приемането на Общите условия след предоставяне на текста на същите на Потребителя по начин, който позволява тяхното възпроизвеждане (в това число изпратени по електронна поща) и след подписването на индивидуалния Договор. С цел избягване на съмнение Страните приемат, че Потребителят е запознат и е приел Общите условия и същите имат обвързваща сила в случай, че е започнал използване на Услугата.

2.4. Условия, различни от тези, предвидени в Общите условия могат да бъдат уговорени в допълнителни писмени споразумения между Страните.

2.5. Недействителността на някоя клауза от Общите условия не води до тяхната цялостна недействителност. Същата клауза се заменя от действителна такава, която е законна и е възможно най-близка по смисъл до съдържанието на недействителната.

III. СКЛЮЧВАНЕ И СРОК НА ДОГОВОРА

3.1 Договорът между Доставчика и Потребителя се сключва за посочения в него срок и влиза в сила от датата на неговото подписване. В случай, че в Договора няма изрично посочен срок се счита, че Договорът е сключен за срок от 12 месеца.

3.2 След изтичане на срока на Договора същият се продължава автоматично за същия срок, ако Потребителят изпрати заявка в писмен вид чрез електронна поща или посредством Интернет страницата на Доставчика и предплати услугата за новия срок за ползването й, по актуалните към датата на плащане цени на Доставчика за Услугата. Договорът може да бъде продължаван при условията на предходното изречение неограничен брой пъти.

3.3. В случай, че Потребителят не предплати услугата за нов срок съгласно предходната точка, Договорът се прекратява автоматично.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. Права и задължения на Доставчика

4.1.1. Доставчикът се задължава да осигури Услугата съгласно параметрите, договорени с Потребителя в Договора.

4.1.2. Доставчикът своевременно уведомява Потребителя за настъпили повреди, аварии и други причини, които затрудняват или пречат за нормалното ползване на Услугата по този договор, както и за срока по отстраняването им.

4.1.3. Срещу допълнително възнаграждение и след сключване на отделен договор Доставчикът може да предоставя на Потребителя услуги, извън предлаганите по смисъла на тези Общи условия, като изработване на интернет страници, предоставяне на технически консултации и др.

4.1.4. Доставчикът се задължава да пази и защитава търговската тайна на Потребителя.

4.1.5. При констатирани нарушения или неспазване на клаузите на Договора от страна на Потребителя, Доставчикът има право да предприеме всички необходими действия за отстраняване на нарушенията, включително временно или окончателно да прекрати предоставянето на Услугата и действието на Договора. Доставчикът не дължи неустойки на Потребителя за времето, през което Услугата по договора не е била предоставяна по тази причина и по причина, за която Потребителят отговаря.

4.2. Права и задължения на Потребителя

4.2.1. Потребителят се задължава да заплаща за Услугата уговорените в Договора цени в срока и по начините, определени в Договора. В случай на неплащане в срок, Доставчикът има право да прекрати предоставянето на Услугата до извършване на плащането или да прекрати Договора без предизвестие.

4.2.2. Потребителят се задължава да използва Услугата по Договора в съответствие с уговореното в същия и Общите условия, приложимите разпоредби на закона, както и в съответствие с общоприетите морални норми, етичните правила в Интернет и добрите световни практики.

4.2.3. Потребителят се задължава:

4.2.3.1. Да не зарежда, съхранява, разпространява, използва, предава или предоставя връзки към информация, данни, текст, файлове, софтуер, фото-, видео- или аудио-материали, съобщения, както и всякакви други материали и съдържание:

 • противоречащи на законодателството или нарушаващи правата и свободите на човек съгласно законите на Република България и приложимите международни актове;
 • пропагандиращи дискриминация, фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
 • накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на установения от закона ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, eтническа или религиозна вражда;
 • нарушаващи имуществени или неимуществени права на трети лица, включително авторски и сродните им права;
 • съдържащи порнография, сексуално насилие, както и връзки към Интернет страници с такова съдържание;
 • съдържащи компютърни вируси, троянски коне, експлойти или друг зловреден код;
 • подвеждащи и фалшиви сайтове с цел измама и неправомерно придобиване на информация (phishing).

4.2.3.2. Да не използва услугата за приложения като IRC сървъри, Torrent тракери, on-line игри, чат сесии, proxy сървъри и др.

4.2.3.3. Да не изпраща нежелани търговски съобщения по електронната поща (СПАМ).

4.2.4. В случай на неизпълнение на описаните задължения от страна на Потребителя Доставчикът има право да прекрати предоставянето на Услугата до преустановяване на нарушението или по своя преценка да прекрати Договора без предизвестие.

4.2.5. Потребителят няма право да предоставя като своя Услугата или част от нея, получена от Доставчика без предварителното писмено одобрение от страна на Доставчика.

4.2.6. В случай, че Потребителят предоставя и/или препродава като своя Услугата или част от нея, без да е уведомил крайните си клиенти, че Услугата е предоставяна от Доставчика, то Доставчикът не носи никаква отговорност за качеството на Услугата и не е длъжен да указва каквато и да е било техническа помощ и съдействие на Потребителя по отношение на негови клиенти.

4.2.7. В случай, че Потребителят желае официално да предоставя и/или препродава Услугата или част от Услугата на трети лица, то за тази цел се подписва нов договор, в който се уточняват конкретните параметри на предоставяните услуги.

4.2.8. При неправомерно ползване на Услугата съгласно настоящите Общи условия и Договора Потребителят носи отговорност за материалните и нематериалните щети, нанесени на Доставчика и на трети лица. При установяване на такива действия Доставчикът има право по своя преценка временно да преустанови предоставянето на Услугата до установяване на обстоятелствата, както и да прекрати Договора без предизвестие. Неправомерно ползване е налице и когато при ползването на Услугата се извършват действия, в това число използването на софтуерни или други средства, затрудняващи работата или пречещи на нормалното функциониране на техниката на Доставчика, както и разпространяването на информация, чрез която се нарушават законите и законовите разпоредби на действащото законодателство.

4.2.9. С приемането на Общите условия Потребителят изрично и недвусмислено се съгласява със събирането, използването и предаването, в това число и на трети лица, намиращи се извън пределите на Република България и извън пределите на държава-членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство на негови лични данни от страна на Доставчика за следните цели:

 • Изпълнение на задължения, които произтичат от Договора или за действия, предприети по искане на Потребителя;
 • Изпълнение на нормативно установени задължения на Доставчика;
 • За защита на живота и здравето на лицето, за което се отнасят данните;
 • Други предвидени от закона цели;
 • Обслужване на Потребителя и статистически цели на Доставчика.

4.2.10. Потребителят разбира, че неговите лични данни могат да бъдат предоставяни на различни учреждения и юридически лица и че тези получатели на лични данни могат да се намират в Република България или другаде, както и че държавата на получателя може да има законодателство за защита на личните данни, което е различно от това в Република България. С подписването на настоящия Договор Потребителят изрично упълномощава получателите да получават, притежават, използват, запазват, предават, както и да обработват по какъвто и да е друг начин личните му данни в електронна или друга форма за гореописаните цели.

4.2.11. Потребителят дава съгласието си Доставчика  да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна услугата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който се осъществява достъп до Услугата, както и да използва тези данни  за подобряване на качеството на Услугата или със статистически цели.

V. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1. За всички случаи на неизпълнение на договорните задължения страните носят отговорност в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и правилата по Договора и Общите условия.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1. Доставчикът не отговаря пред Потребителя за:

 • унищожаване или загуба на данни, собственост на Потребителя по причини независещи от Доставчика;
 • загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на Услугата по този договор;
 • неспособност на Потребителя да ползва Услугата;
 • претенции от трети лица срещу Потребителя при и по повод ползване на Услугата;
 • незаконосъобразното използване на Услугата от страна на Потребителя;
 • загуба на данни, пропуснати ползи при неспазване на сроковете на заплащане на Услугата от страна на Потребителя;
 • всякакви вреди и пропуснати ползи, когато Потребителят не е спазил и/или не спазва свои задължения по Договора.

6.2. Доставчикът не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която Потребителя съхранява, пренася или прави достъпна в Интернет, както и да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

6.3. Доставчикът не отговаря за съхраняваната, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фото-, видео- или аудио-материали, съобщения, връзки и препратки, както и всякакви други материали и съдържание от страна на Потребителя, както и за дейността на Потребителя.

6.4. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, Доставчикът е длъжен да предостави всяка информация, с която разполага, относно Потребителя и неговата дейност.

6.5. Доставчикът не отговаря за причинени на Потребителя вреди в резултат на действия и/или бездействия на трети за Договора лица.

6.6. Отговорността на Доставчика към Потребителя по Договора се ограничава до цената на Услугата по договора за първоначалния срок, за който е сключен същия.

6.7.2. Всяка от Страните по Договора не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му. Ако в срок от 30 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди. Под непреодолима сила Страните разбират непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора.

VII. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

7.1. За предоставената Услуга в рамките на условията и срока на Договора Потребителят се задължава да заплаща възнаграждение на Доставчика, съгласно уговореното в Договора.

7.2. За услуги, извън Договора страните сключват допълнително споразумение.

7.3. Сумите по точки 7.1. и 7.2. се заплащат от Потребителя в пълен размер при подписването на Договора.

7.4. Плащането се извършва в български лева по банкова сметка на Доставчика с IBAN BG90TTBB94001527985737 в : Société Générale Expressbank, BIC TTBBBG22. Уговорените в Договора цени са посочени без включен ДДС, освен ако не е уговорено друго. Фактури се издават единствено на името на Потребителя, който е сключил Договора.

7.5 В случай на забавяне на плащанията с повече от 7 дни след изтичането на срока по т. 7.3 от страна на Потребителя, Доставчикът има право да прекрати предоставянето на услугата без допълнително предизвестие до извършване на плащането, както и по своя преценка да прекрати действието на Договора.

7.6. Потребителят дължи уговореното възнаграждение и в случай, че не използва поръчаната от него с Договора Услуга.

7.7. В случай, че действието на Договора е прекратено едностранно от Доставчика без предизвестие съгласно предвидените в Общите условия хипотези, Доставчикът има право да получи от Потребителя всички дължими по договора възнаграждения за срока на същия и не отговаря за произтичащите от това претърпени вреди и пропуснати ползи от страна на Потребителя.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока му в следните случаи:

8.1.1. При настъпване на обстоятелства от непреодолима сила съгласно чл. 306 от Търговския закон по реда на Общите условия;

8.1.2 В резултат на действия или актове на държавни или общински органи, които водят до ограничаване правомощията или функциите на която и да било от Страните, правещо невъзможно предоставянето, респ. получаването, на Услугата за срок по-дълъг от 30 дни.

8.1.3 При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от Страните по Договора;

8.1.4 По силата на решение на правораздавателен орган;

8.1.5 След едностранно писмено предизвестие на изправната страна до неизправната по договора страна, в случай на нарушение на договора, продължило повече от 7 (седем) дни от уведомяване за нарушението;

8.1.6 Без предизвестие в предвидените в Договора и Общите условия случаи.

8.2. Потребителят може по всяко време да се откаже от Услугите, предмет на Договора като в този случай същият дължи на Доставчика неустойка в размер на уговорената цена на Услугата до края на срока, за който е сключен Договора.

IX. РЕКЛАМАЦИИ

9.1. Потребителят, в случай, че същият е потребител и по смисъла на Закона за защита на потребителите може да се откаже от Услугата в рамките на 14 дни (2 седмици) от датата на сключване на Договора, без да дължи обяснения за съображенията си на Доставчика, освен когато изпълнението на Услугата, предмет на договора е започнало преди изтичане на този срок със съгласието на Потребителя. С подписване на Договора Потребителят посочва изрично дали дава такова съгласие. Възстановяването на платената от Потребителя сума за активиране на Услугата става по банков път, като Потребителят поема всички разходи за възстановяване на сумата.

9.2. Доставчикът не възстановява на Потребителя суми за допълнително предоставени услуги или продукти, които Потребителят не е заплатил, а е получил под някаква форма на подарък, бонус, отстъпка, допълнителна облага и т.н.

X. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. За всички неуредени в Договора и настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото в Република България гражданско законодателство. В случай, че някоя от разпоредбите на Договора нарушава повелителни разпоредби на закона или станат невалидни по време на действието на Договора, тяхната невалидност няма да засегне останалите разпоредби и не води до невалидност на целия Договор. Такива невалидни разпоредби ще бъдат заменени от Страните с клаузи, които са валидни и са възможно най-близки по съдържание до отменените невалидни разпоредби.

10.2. При възникване на спорове, страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие, всяка една от Страните може да отнесе спора за решаване от родово-компетентния съд в гр. София.

10.3. Всички протоколи, приложения и допълнителни споразумения към Договора са неразделна част от него.

10.4. Изменения и допълнения на Договора могат да се правят само в писмена форма, по взаимно споразумение между Страните.

10.5. Страните се задължават взаимно да пазят и защитават търговската и технологична тайна на насрещната страна, като се въздържат от всякакви действия, които могат да доведат до нейното ощетяване.

10.6. Всяка от Страните по Договора, която промени адреса си, посочен в същия е длъжна незабавно да извести другата страна за новия си адрес за кореспонденция, като в противен случай всички съобщения ще се считат за редовно връчени.

Настоящите Общи условия се състоят от 5 страници и са приети на 01.10.2017 г. Същите са публикувани в интернет на адрес www.pixelliant.com/hosting